Aide-mémoire du Karaté

Vidéo sur le karaté Okinawaien.Shinjinbukan fondée par Onaga Yoshimitsu Kaicho, démonstration de Onaga Michiko Sensei


Esprit Okinawa, ce que UKE veut dire…


Okinawa Shorin Ryu Shubukan


Dojo Me Masahiro Nakamoto


Dojos et maitres d'Okinawa:


Karate Uechi, Shorin, Goju


Karate Haut Nodan


Hironori Otsuka - WadoRyu - Les Pinans